Zásady spracúvania osobných údajov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov (zákon o ochrane osobných údajov) a Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) Vás
týmto chceme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Osobný údaj podľa GDPR sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu;
 • lokalizačné údaje – adresa;
 • genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby;
 • údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby;
 • údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • on-line identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené on-line identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies alebo iné identifikátory).

 

 

 1. Kto je prevádzkovateľ:

Awelen s.r.o., Jaseňová 3220/16, 010 07 Žilina, IČO 46682040.

Štatutárny organ: Dipl. Ing. Andrej Verný, Ing. Lenka Verná

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu.

 

 1. Okruh dotknutých osôb:

Zákazníci a zmluvní partneri prevádzkovateľa.

 

 1. Právny základ spracovania osobných údajov (OÚ):

Plnenie zmluvy – pre nevyhnuté spracovanie Vašej objednávky

      Plnenie zákonných povinností – pri uchovávaní údajov v účtovníctve.

               

 1. Účel spracovania, doba spracovania a spracúvané (OÚ):

Plnenie zmluvy – údaje nevyhnutné na spracovanie Vašej objednávky spracúvame počas trvania našej spolupráce. Údaje: osobné údaje podľa GDPR. Bez týchto údajov nie je možné zmluvu plniť.

Účtovníctvo – doba archivácie podľa zákona. Údaje: Meno, priezvisko, adresa v prípade klienta fyzickej osoby. Následne údaje skartujeme.

Kontaktovanie cez kontaktný formular na webe – Vaše osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formular na webe www.deleguj.sk spracúvame len počas doby nevyhnutnej na vybavenie Vašej požiadavky uvedenej v kontaktnom formulári.

Nepoužívame automatizované rozhodovanie a profilovanie.

 

 1. Kto je príjemcom Vašich (OÚ):

Aby sme naše služby mohli zabezpečiť v najvyššej kvalite a aby sme si plnili zákonné povinnosti, spolupracujeme so starostlivo vybranými sprostredkovateľmi. Dbáme na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ide o podporné služby v oblasti spracovania účtovníctva (EKO VEDA s.r.o.), webhostingových služieb (Websupport). Príjemcom osobných údajov v tetích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb, e-mailu (Google).

 

 1. Ako nám udeľujete súhlas so spracovaním Vašich OÚ:

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nám neudeľujete, nakoľko údaje spracúvame len v miere nevyhnutej na komunikáciu ohľadom poskytovanej služby a následne jej faktúráciu.

 

 1. Aké sú Vaše práva spojené so spracovaním Vašich OÚ:

Úplné znenie práv dotknutých osôb nájdete v zákone 18/2018 Z.z., Druhá hlava – Práva
dotknutej osoby. V skrátenej forme je to:
– Právo na informácie
– Právo na prístup
– Právo na opravu
– Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
– Právo na obmedzenie spracúvania
– Právo na prenosnosť osobných údajov
– Právo namietať
– Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

V prípade, že si myslíte, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, mate právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Ako prevádzkovateľ sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu Vašich OÚ. Dátové úložiská sú zaheslované a šifrované. K údajom má prístup štatutárny orgán spoločnosti.

 

 1. Ako prevádzkovateľ môžeme tieto zásady spracúvania OÚ zmeniť. Nová verzia zásad ochrany osobných údajov bude zverejnená na našej internetovej stránke a zároveň Vám novú verziu týchto zásad pošleme emailom na adresu, ktorú ste nám poskytli.

 

Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, kontaktujte nás na info@deleguj.sk.

(platné od 25.5.2018)